ПРАВИЛА НА ТОМБОЛАТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА И ПРАВИЛА. ТОМБОЛАТА се организира и провежда от „НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД, ЕИК 206338911, гр. София, бул “Черни връх” № 100, “Парадайс център“, ет. 0 („Организатор/ът“) съвместно с „Банка ДСК“ АД, ЕИК 121830616, гр. София, ул. „Московска“ № 19. Участниците в ТОМБОЛАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ТОМБОЛАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ТОМБОЛАТА на Интернет адрес https://mi-bulgaria.com/dsk-game .

Организаторът на ТОМБОЛАТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес https://mi-bulgaria.com/dsk-game.

Банка ДСК участва единствено в маркетинговото популяризиране на кампанията, като не е включена в директното ѝ провеждане. В този смисъл Банка ДСК няма достъп до събрани за целите на ТОМБОЛАТА лични данни на Участници, с изключение на описаното в РАЗДЕЛ 5.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ТОМБОЛАТА. ТОМБОЛАТА се организира и провежда на територията на Република България и е валидна при покупка на продукт/и от онлайн магазина https://mi-bulgaria.com/ /“Онлайн магазин/а“/, при спазване на настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА. ТОМБОЛАТА се провежда за периода от 03.06.2024 г. до 30.06.2024 г., включително (Период на ТОМБОЛАТА).

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ. Участието в ТОМБОЛАТА е обвързвано със закупуване на продукт/и на минимална стойност от 14 (четиринадесет) лева с ДДС, предлаган/и в Онлайн магазина.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В ТОМБОЛАТА имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18г., с местоживеене в Република България, притежаващи кредитна/дебитна карта, издадена от „Банка ДСК“ АД („Участваща карта“), с изключение на служителите на Организатора, Банка ДСК и техните служители, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини по съребрена линия до втора степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на томболата. („Участници”).

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА. В периода на ТОМБОЛАТА, всеки потребител, извършил плащане с Участваща карта при закупуване на продукт/и от Онлайн магазина на Организатора на минимална стойност от 14 (четиринадесет) лева  с ДДС, получава автоматично правото да участва в ТОМБОЛАТА за спечелване на награда, посочена в Раздел 6. В този смисъл право на 1 (едно) участие в ТОМБОЛАТА дава всяко 1 (едно) извършено плащане с Участваща карта при закупуване на продукт/и от Онлайн магазина на минимална стойност от 14 /четиринадесет/ лв. с ДДС в периода на ТОМБОЛАТА. Всеки Участник получава право на толкова участия в ТОМБОЛАТА, колкото отделни плащания на минимална стойност от 14 /четиринадесет/ лв. с ДДС направи с Участваща карта в периода на ТОМБОЛАТА (пример: Ако в периода на ТОМБОЛАТА Участник направи 2 (две) отделни поръчки и извърши 2 (две) отделни плащания с Участваща карта при закупуване на продукт/и на минимална стойност от 14 лв. с ДДС, то този Участник получава право на 2 (две) участия в тегленето на наградата от ТОМБОЛАТА). За избягване на всяко съмнение, ако един Участник притежава повече от една Участваща карта, то същият получава право да участва в ТОМБОЛАТА за всяка Участваща карта поотделно при изпълнение на горните условия за покупка и заплащане на продукт/и.

ВАЖНО! В ТОМБОЛАТА не се допускат до участие потребители, които са извършили поръчка по описания по-горе ред, но в последствие са отменили/отказали поръчката преди или в законоустановения срок след нейното получаване.

РАЗДЕЛ 7. НАГРАДА. Всеки от изтеглените шестима печеливши участници ще спечели една от следните награди, според реда на неговото изтегляне:

Модел
1Телевизор Xiaomi TV A Pro 2025 43 WZ5X
2Прахосмукачка робот Xiaomi Robot Vacuum S10
3Прахосмукачка Vacuum Cleaner G10 Plus
4Смарт часовник Xiaomi Watch 2 Black Case With Black TPU Strap
5Въздухопречиствател Xiaomi Smart Air Purifier 4
6Уред за здравословно готвене Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L  Black EU

 

РАЗДЕЛ 8. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ УЧАТСНИЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ. Печелившите участници ще бъде изтеглени на 15.07.2024 г., чрез специализиран софтуер, в присъствието на двама служители на Организатора и ще бъде обявен на https://mi-bulgaria.com/dsk-game, чрез псевдонимизиране на личните данни. Ако при изтеглянето на печеливш участник се установи нарушение на настоящите Правила, водещо до отстраняване съгласно Раздел 9, ще бъде изтеглен следващ печеливш участник. С цел проверка на горното, Организаторът уведомява Банка ДСК за печелившия участник, която от своя страна предоставя на Организатора информация дали същият е/не е неин служител.

В срок до 5 работни дни от обявяването на печелившите участници, представител на Организатора се свързва с печелившите участници, за да уговорят реда за получаване на наградата. В случай че печелившият участник не потърси наградата си в двуседмичен срок от уведомяването му,  губи правото си да я получи и търси. Организаторът не носи отговорност при условие, че печелившият участник е предоставил неверни, погрешни или неактуални данни за контакт.

ВАЖНО: Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. За получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери своята самоличност чрез представяне на съответния документ пред представител на Организатора, включително пред ангажирания куриер за доставка на наградите /ако е уговорен такъв начин за предоставяне на наградата/. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

РАЗДЕЛ 9. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ. Организаторът има право да отстрани от участие в ТОМБОЛАТА лицата, които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 5 и/или лицата които не са извършили покупка и заплащане на продукт/и при условията на Раздел 6.

РАЗДЕЛ 10. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Не се допуска размяна на наградата за пари и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА. Организаторът има право да прекрати ТОМБОЛАТА по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай, че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в ТОМБОЛАТА, нарушаване на настоящите условия и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 12. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. Участниците потвърждават, че са се запознали и приемат безусловно настоящите Правила на ТОМБОЛАТА, както и се съгласяват с обработването на предоставените от тях лични данни за целите на провеждане на ТОМБОЛАТА и съгласно описаното в Правилата на томболата и  Политиката за обработване на лични данни, достъпна на https://mi-bulgaria.com/obshti-usloviya/. „НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължение в съответствие българското и европейското законодателство, да събира и обработва личните данни на Участниците по повод и във връзка с провеждането на ТОМБОЛАТА, както и за всякакви други незабранени от българското и европейско законодателството цели, за които има валидно основание за обработка. С изпълнение на условията в настоящите правила, Участниците се съгласяват имената им да бъдат публикувани на интернет страницата на Организатора, чрез псевдонимизиране, в случай, че бъдат изтеглени като печеливши. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление за отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да се откаже от участие в ТОМБОЛАТА и/или да поиска от „НОВ СВЯТ – ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството, по предвидените в Политиката за защита на лични данни начини.

РАЗДЕЛ 13. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМЦИЯ. Всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 100 лв., е облагаема по смисъла на чл. 13 ал. 1, т. 21 от Закона за  данъците върху доходите на физическите лица. Задълженията за деклариране и заплащане на данъка са за Организатора. В тази връзка, с участието си в ТОМБОЛАТА, Участниците се съгласяват, че в случай, че бъдат изтеглени като печеливши, ще предоставят личните си данни (три имена и ЕГН), за целите на изпълнение на законовите задължения на Организатора, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

РАЗДЕЛ 14. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Участниците в ТОМБОЛАТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.

 • Нов продукт
 • -34%
  ПЦ

  Xiaomi Robot Vacuum S10

  589,99 лв. 387,99 лв.
 • -7%
  ПЦ

  Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus

  599,99 лв. 559,99 лв.
 • -22%
  Нов продукт
  ПЦ

  Xiaomi Watch 2

  449,99 лв. 349,99 лв.
 • -20%
  ПЦ

  Xiaomi Smart Air Purifier 4

  439,99 лв. 349,99 лв.
 • -14%
  Нов продукт
  ПЦ

  Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L

  349,99 лв. 299,99 лв.