КАМПАНИЯ „Xiaomi Fan festival 2024 “

ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА И ПРАВИЛА. КАМПАНИЯТА „Xiaomi Fan festival 2024“ се организира и провежда от  „НОВ СВЯТ ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД, гр. София, бул. „Черни връх“ № 100, Парадайс център, ет. 0, (Организаторът). Участниците в КАМПАНИЯТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на КАМПАНИЯТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на КАМПАНИЯТА в търговските обекти Xiaomi Store, Ring Mall, гр. София, бул. Околовръстен път 216 и Xiaomi Store, Рaradise Mall, гр. София, бул. „Черни връх“ № 100, Парадайс център, ет. 0. Организаторът на КАМПАНИЯТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване във всеки един от търговските обекти.РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА КАМПАНИЯТА. КАМПАНИЯТА се организира и провежда в  търговските обекти Xiaomi Store, Ring Mall, находящ се в гр. София, бул. Околовръстен път 216 и Xiaomi Store, Рaradise Mall, гр. София, бул. „Черни връх“ № 100, Парадайс център, ет. 0 („Търговски обект/и Xiaomi Store“), при спазване на настоящите Правила.РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА. КАМПАНИЯТА се провежда в периода от 17.04.2024 до 07.05.2024 г. включително или до изчерпване на наградите, посочени в Раздел 7 (Период на КАМПАНИЯТА).РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ. Участието в КАМПАНИЯТА е обвързвано със закупуване на стока, предлагана в Търговските обекти, на стойност над 50 лв. (петдесет лева) с вкл. ДДС.РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В КАМПАНИЯТА имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18г., с местоживеене в Република България, които са закупили стока на стойност над 50 лв. (петдесет лева) с вкл. ДДС, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини по съребрена линия до втора степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на кампанията („Участници”).РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА. В периода на КАМПАНИЯТА, всеки посетител на Търговски обект Xiaomi Store, закупил стока на стойност над 50 лв. (петдесет лева), има възможност да участва в КАМПАНИЯТА чрез завъртане на виртуално колело на късмета и спечелване на някоя от наградите (посочени в раздел 7), в зависимост от сектора, в който спре колелото. Всеки сектор от виртуалното колело съдържа описание на една от наградите, участващи в КАМПАНИЯТА. Участникът печели наградата, посочена в сектора, в който е спряло виртуалното колело след завъртането му.ВАЖНО! Извършването на една покупка над минималната стойност, посочена по-горе, дава право на едно завъртане на виртуалното колело от Участника, извършил покупката. Всеки Участник има право на едно участие на ден от Периода на КАМПАНИЯТА, независимо от броя извършени покупки.РАЗДЕЛ 7. НАГРАДИ. Всеки Участник в КАМПАНИЯТА ще спечели една от следните предметни награди, посочена в сектора, в който е спряло виртуалното колелото, след завъртането му от Участника:
НаградаБрой награди, които се раздават за Периода на КАМПАНИЯТА
Раница (Knapsack)150
Чадър (Umbrella)100
Бележник (Note paper)100
Чаша за кафе (Cup)50
ВАЖНО: След изчерпване на количествата от съответна награда, предвидени за КАМПАНИЯТА, Организаторът премахва наградата от колелото на късмета, така че да не допуска колелото да спре на изчерпана награда и/или на празен сектор. РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ. Представител на Организатора предоставя на Участника наградата, посочена в сектора, в който е спряло виртуалното колело след завъртането му, непосредствено след участието му в КАМПАНИЯТА.РАЗДЕЛ 9. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ. Организаторът има право да отстрани от участие в играта лицата, които са служители на Организатора или които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 5.РАЗДЕЛ 10. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Не се допуска размяна на наградата за пари и/или други алтернативи.РАЗДЕЛ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА. Организаторът има право да прекрати КАМПАНИЯТА по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай, че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в КАМПАНИЯТА, нарушаване на настоящите и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.РАЗДЕЛ 12. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Участниците в КАМПАНИЯТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.